Algemene voorwaarden Triathlon Alphen

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 • Organisator: Triathlon Club Alphen;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven en aan wie de Organisator een startbewijs heeft toegewezen voor deelname aan het Evenement;
 • Evenement: het door Organisator georganiseerde sportevenement Triathlon Alphen;
 • Inschrijfgeld: de door Deelnemer aan Organisator te betalen vergoeding voor deelname aan het Evenement.
 • Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN ORGANISATOR

Adres: Postbus 493, 2400 AL Alphen aan den Rijn
E-mailadres: info@triathlonalphen.nl
Website https://www.triathlonalphen.nl
KvK-nummer: 50259962

ARTIKEL 3: VOORWAARDEN EN OVEREENKOMST

3.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Organisator.

3.2 Indien de Overeenkomst en de Voorwaarden onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

3.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van de Voorwaarden of Overeenkomst laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

3.4 De Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat aan de in artikel 4.2 onderdelen a, b en c genoemde voorwaarden is voldaan.

ARTIKEL 4: DEELNAME

4.1 Deelnemer dient in het jaar waarin het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt voor kwart triathlon en trio-team triathlon en tenminste 14 jaar voor de achtste triathlon. De leeftijd van een atleet wordt bepaald door de leeftijd op 31 december van het jaar waarin het Evenement plaatsvindt.

4.2 De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien:

 1. Deelnemer akkoord is gegaan met de Voorwaarden;
 2. Deelnemer het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 3. Deelnemer een startbewijs is toegewezen door de Organisator
 4. het Inschrijfgeld na toewijzing van een startbewijs binnen de daarvoor gestelde periode volledig is voldaan.

4.3 Deelnemer staat in voor de juistheid van de door Deelnemer aan Organisator verstrekte gegevens.

4.4 Deelnemer neemt persoonlijk aan het Evenement deel. Het is Deelnemer niet toegestaan een andere persoon in plaats van Deelnemer aan het Evenement te laten deelnemen.

4.5 Deelnemer dient alle instructies en voorschriften van Organisator met betrekking tot de deelname aan het Evenement op te volgen. Deelnemer houdt zich daarnaast aan alle relevante wettelijke en ter plaatse geldende regelgeving.

4.6 Opzegging van de Overeenkomst (afmelden):

Standaard annuleringsregeling

 • Deelnemers die zich minimaal 90 dagen voor het evenement afmelden (ongeacht welke reden) ontvangen altijd het totaal aan inschrijfgeld betaalde bedrag minus 5 euro administratiekosten retour.
 • Deelnemers die zich tussen de 89 en 30 dagen voor het evenement afmelden, ontvangen 50 procent van het totaal aan inschrijfgeld betaalde bedrag retour..
 • Deelnemers die zich korter dan 30 dagen voor het evenement afmelden, ontvangen geen inschrijfgeld retour.
 • Als Triathlon Alphen door overmacht (en in samenspraak met de bondsgedelegeerde en/of de wedstrijdleider) op of kort voor de wedstrijddag wordt afgelast vindt géén restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 • Terugbetaling van inschrijfgelden volgens bovenstaande voorwaarden wordt door de NTB geregeld.
 • Inschrijvingen, wijzigingen en annuleringen lopen via je NTB account :  https://mijn.triathlonbond.nl/login Wil je overleg of heb je aanvullende vragen, neem dan contact met ons op via  inschrijvingen@triathlonalphen.nl

Meld je je af voor de wedstrijd en kom je helpen als vrijwilliger, dan zijn wij daar super blij mee!
Als waardering geven we je het volledige inschrijfbedrag terug!
Vul het aanmeldformulier vrijwilligers in en zet in de opmerkingen : Ik meld me af als deelnemer en kom helpen als vrijwilliger. Wij zorgen vervolgens dat het inschrijfgeld wordt teruggestort en dat je tijdig de juiste informatie van ons krijgt.

Nee dit is niet mogelijk!

Zie deelnemersinfo voor de data tot wanneer je je kunt afmelden.

Mocht je je opgeven als vrijwilliger omdat je niet kunt sporten door bijvoorbeeld een blessure, dan zijn wij daar super blij mee. Als waardering krijg je dan altijd je hele inschrijfbedrag terug.

Categorie: Algemeen

De wisselzone is vanaf 8:15 uur geopend voor de deelnemers van alle afstanden.

De deelnemers aan de kwart afstand kunnen de fiets gedurende de wedstrijd van de sprint afstand de fiets in de wisselzone plaatsen. Let hierbij op dat je de deelnemers aan de sprint afstand niet hindert.

Deelnemers van de sprint afstand kunnen tijdens de wedstrijd van de kwart afstand de fietsen eventueel uit de wisselzone halen. Let hierbij op dat je de deelnemers aan de kwart afstand niet hindert.

De wisselzone sluit om 16:30 uur, dan moeten alle fietsen uit de wisselzone zijn!

4.7 Organisator kan de Overeenkomst met Deelnemer beëindigen c.q. Deelnemer uitsluiten van Deelname aan het Evenement als Deelnemer niet aan de in de artikelen 4.1 tot en met 4.5 genoemde voorwaarden voldoet.

ARTIKEL 5: EVENEMENT

5.1 Organisator kan op grond van overmacht besluiten het Evenement af te gelasten. Onder overmacht wordt verstaan elke uitzonderlijke omstandigheid die naar redelijkheid en billijkheid en naar het oordeel van Organisator buiten de macht van Organisator ligt, zoals extreme weersomstandigheden (hitte, regenval, storm, onweer, etc.), een tekortkoming van leveranciers van Organisator in de nakoming van de met Organisator gesloten overeenkomsten, storingen in de levering van energie, internet, data en materialen, het tenietgaan van voor het Evenement noodzakelijke zaken, maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen, onlusten en vandalisme.

5.2 Als Organisator besluit om het Evenement niet door te laten gaan, is Organisator niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade van Deelnemer, zoals door Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, ook niet voor schade ten gevolge van letsel of overlijden. Tevens is Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Het voorgaande lijdt uitzondering indien genoemde schade het directe gevolg is van aan Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

6.2 Indien ondanks het bepaalde in artikel 6.1 enige aansprakelijkheid op Organisator rust, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Organisator wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering krachtens die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000.

6.3 Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die Deelnemer of een nabestaande van Deelnemer mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

6.4 Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid en conditie in zowel psychische als fysieke zin vereist. Deelnemer verklaart dat Deelnemer aan deze eis voldoet en dat Deelnemer zich door training of anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Organisator is niet aansprakelijk voor schade die samenhangt met het feit dat Deelnemer niet aan genoemde eisen voldoet.

6.5 Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

6.6 Deelnemer vrijwaart Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van Deelnemer gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

7.1 De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent Deelnemer toestemming aan Organisator voor het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan Organisator voor openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. In de privacyverklaring van Organisator wordt vermeld op welke wijze persoonsgegevens van Deelnemer worden verwerkt.

ARTIKEL 8: PORTRETRECHT

8.1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

ARTIKEL 9: GESCHILLEN

9.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen Organisator en Deelnemer worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.